ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ- ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΟΥ ΚΤΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ» με συνολικό προϋπολογισμό: 455.000,00€ (καθαρή αξία 366.935,48 και ΦΠΑ 24% 88.064,52).

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ (Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ 2020).

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Κοζάνη με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση