Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου: Πρόσκληση για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 2020-2021

image_pdfimage_print

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί για 16ο έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Π.Μ.Σ. Ο.ΔΙ.Μ.) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς με τις κατευθύνσεις:

 

  • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
  • Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
  • Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

 

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο διεπιστημονικό χώρο της τεχνολογίας, οικονομικής και διοίκησης. Στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, χρηματοοικονομικής, διοίκησης και οικονομίας.

 

Οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες στη βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέματα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων, στη διαχείριση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, στη βελτίωση των επιδόσεων και την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (το 50% των διαλέξεων πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως διδασκαλία).

 

Δύναται να λειτουργήσει άμεσα και πλήρως εξ αποστάσεως, σε περίπτωση που απαιτηθεί, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όπως συνέβη κατά το Ακαδ. Έτος 2019 – 2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 

Γίνονται δεκτοί/ές Απόφοιτοι Σχολών Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Διπλωματούχοι Μηχανικοί καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τριων γίνεται µε συνεκτίμηση συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην σελίδα αιτήσεων του ΠΜΣ (https://odim.aegean.gr/?q=el/node/8)

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.600,00€, κατανεμημένο σε δόσεις (600,00€ με την εγγραφή και τρεις (3) δόσεις των 1.000,00€)

 

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 2271035422, 2271035402 και ώρες 09:00-16:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση odim_gram@chios.aegean.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://odim.aegean.gr/.

 

Τη σχετική πρόσκληση, μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.


 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση