ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.4495/2017»

image_pdfimage_print

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.4495/2017», με CPV:71322000-1,
71328000-3 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού», «Υπηρεσίες επαλήθευσης του σχεδιασμού φερουσών δομών» και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία.

Αναλυτικά, επισυνάπτονται:
1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Αναλυτική Διακήρυξη
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
4. ΕΕΕΣ
5. ΕΣΥ
6. Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
7. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση