Υποβολή υπομνήματος με θέσεις ΤΕΕ ΤΔΜ για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα Δ. Μακεδονιας