Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Εγκύκλιος για την έκδοση και τη δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων