ΥΠΕΝ – Καθορισμός περιπτώσεων και διαδικασίας μερικής επιστροφής προστίμου αυθαιρέτων