ΥΠΕΝ – Αλλάζει η νομοθεσία και ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (KENAK)

image_pdfimage_print

Αλλάζει ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), και η σχετική με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων νομοθεσία, προκειμένου η Ελλάδα να προσαρμοστεί με τις αυστηρές απαιτήσεις και επιταγές της νέας Οδηγίας και των Κανονισμών της ΕΕ για την ενεργειακή εξοικονόμηση στον κτιριακό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη αναθέτει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έργο με τίτλο «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων».

Νομοθεσία

Με βάση τους νέους κανόνες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, που θα εκπονήσει το ΤΕΕ, το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει παράλληλα σε αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, με μέτρα όπως η ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 27, ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), οι ενεργειακοί ελεγκτές, οι τεχνικές οδηγίες για τους μηχανικούς, καθώς και τα λεγόμενα καθεστώτα – μέτρα επιβολής σύμφωνα με τα οποία οι πάροχοι ενέργειας αναλαμβάνουν το 10% του εθνικού στόχου για την εξοικονόμηση στον κτιριακό τομέα.

Υποχρεώσεις

Σημειώνεται ότι η χώρα μας οφείλει να εναρμονιστεί με τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενεργειακή εξοικονόμηση στον κτιριακό τομέα, οι οποίοι προβλέπουν ότι:

Τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2019
Όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2021
Το έργο

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ το έργο «εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», που θα εκπονήσει το ΤΕΕ περιλαμβάνει:

– Την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν στην επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια και δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και οι παράμετροι της 1ης έκδοσης της έκθεσης για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

– Την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του έργου.

Σε δύο φάσεις

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις, ως εξής:

Α’ φάση:

-Εκπόνηση πίνακα με τιμές μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

-Προτάσεις αναθεώρησης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης και της συναφούς κείμενης νομοθεσίας ώστε να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα της έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων και της έκθεσης για τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια.

Αναθεώρηση Τεχνικών Οδηγιών 20701-1/2010, 20701 2/2010, 20701-3/2010, 20701-4/2010, 20701-5/2010, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτές όλες οι τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων και από την έκθεση για τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια.

-Έκδοση Τεχνικής Οδηγίας Βιοκλιματικού Σχεδιασμού ώστε να ενσωματωθούν οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

-Προτάσεις αναθεώρησης του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, ώστε να ενσωματωθούν στο λογισμικό όλες οι νομοθετικές και τεχνικές τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων, από την έκθεση για τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια, τις αναθεωρημένες ΤΟΤΕΕ και τη νέα ΤΟΤΕΕ για το βιοκλιματικό σχεδιασμό.

– Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών για τον έλεγχο της ριζικής ανακαίνισης, τον έλεγχο της οικονομικής, τεχνικής και λειτουργικής εφικτότητας, την εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων, ιδίως συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, κλπ.

Β’ φάση:

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα ανακύψουν στο στάδιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του έργου από την εν λόγω Υπηρεσία του Υπουργείου. Κατά τη φάση αυτή του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε επικαιροποίηση των παραδοτέων της φάσης Α’, βάσει των οδηγιών της ανωτέρω Υπηρεσία.

Τα παραδοτέα και οι γενικοί και ειδικοί όροι υπό τους οποίους θα υλοποιηθεί το έργο θα περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναδόχου.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση