ΤΜΕΔΕ – Θέματα λειτουργίας Περιφερειακών τμημάτων ΤΜΕΔΕ


Έγγραφα Διοικητή ΕΦΚΑ σχετικά με την απρόσκοπτη λειτουργία των Π.Τ. ΤΜΕΔΕ (εγγυοδοσία, πιστοδοσία)