ΤΕΕ/ΤΔΜ – Επισημάνσεις για τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης