ΤΕΕ/ΤΔΜ – Επισημάνσεις επί του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Β1 στάδιο)