ΤΕΕ/ΤΔΜ Δ.τύπου – Διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων δημόσιων υποδομών για την επιτυχή υλοποίηση της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης