Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις σε σχέση με το νόμο 4412/2016 (Α” 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων,προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”


Οι ερωτοαπαντήσεις ΕΔΩ