ΣΠΕΔΕ Δυτ. Μακεδονίας : Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Εφαρμογή Ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» – Κοζάνη, αίθουσα ΤΕΕ/ΤΔΜ, Τρίτη 14/11/2016, ωρα 18:00


Ανακοίνωση

Αφίσα