Παρέμβαση για τη συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην «Ομάδα Συντονισμού για την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης»