Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα