Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κοζάνης 2014 – 2019