Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση (2016) της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ