Πρόσκληση στην 2η συνεδριαση 2020 της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ