Πρόσκληση στην 1η συνεδριαση 2020 της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ