ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 1013, με ΑΔΑ: 66ΦΟ469Β7Κ-ΞΙΙ και ΑΔΑΜ: 21REQ009560508, σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού 15.500,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση είναι από το ΠΔΕ έργο 2021ΣΜ04600000 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΚΑΕ: 9362-2. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε  εδώ:

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση