ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Τοπογραφική Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης τμήματος της υψηλής γέφυρας Σερβίων με τη χρήση γεωδαιτικής μεθοδολογίας».

image_pdfimage_print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει)

για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Τοπογραφικής Αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης τμήματος της υψηλής γέφυρας Σερβίων με τη χρήση γεωδαιτικής μεθοδολογίας».

CPV: 71350000-6 Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν τεχνικά έργα.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 37.130,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Συνημμένα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση