Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Άδεια Χρήσης Νερού Υφιστάμενων Συλλογικών Αρδευτικών Δικτύων ΤΟΕΒ Εράτυρας – Καλονερίου & ΤΟΕΒ Δαφνερού»

image_pdfimage_print
Επισυνάπτεται η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της επιστημονικής υπηρεσίας «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Άδεια Χρήσης Νερού Υφιστάμενων Συλλογικών Αρδευτικών Δικτύων ΤΟΕΒ Εράτυρας – Καλονερίου & ΤΟΕΒ Δαφνερού», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το οποίο Δ/νουσα Υπηρεσία θα είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών και Περιβάλλοντος, της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως ορίζει η παράγραφος 3γ του άρθρου 120 τουΝ.4412/2016.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επιστημονικής υπηρεσίας είναι 18.846,45 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση