Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΕΠΑΝΟΥ (Τ2) – ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ (Τ3-Τ4)»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016)

Για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΕΠΑΝΟΥ (Τ2) – ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ (Τ3-Τ4)»

Προϋπολογισμού: 74.000,00€ με το ΦΠΑ

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση