Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή στέγης στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται, όπως ορίζει η παράγραφος 3γ του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή στέγης στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το οποίο Δ/νουσα Υπηρεσία θα είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών και Περιβάλλοντος, της Δ.Τ.Υ /Π.Δ.Μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 21.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΕΓΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΕΓΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΕΓΗ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση