Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε επιτροπές διαγωνισμών Έργων και Μελετών

image_pdfimage_print

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221, παρ. 8, περίπτωση β’, υποπερίπτωση γγ’, περίπτωση ε’ και περίπτωση στ’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δημιουργεί ετήσιο κατάλογο μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών έργων. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα ορίζει ακολούθως, όπως προβλέπεται, από τον εν λόγω κατάλογο, τις εκπροσωπήσεις που αφορούν στους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τη δηλωθείσα διεύθυνση.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα έτη 2020 και 2021 καθώς και να συμπληρώσουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee_koz@tee.gr .

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221, παρ. 9, περίπτωση γ’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δημιουργεί ετήσιο κατάλογο μελών του ανά κατηγορία κύριας μελέτης, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών μελετών. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα ορίζει ακολούθως, όπως προβλέπεται, από τον εν λόγω κατάλογο τις εκπροσωπήσεις που αφορούν στους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τη δηλωθείσα διεύθυνση.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα έτη 2020 και 2021 καθώς και να συμπληρώσουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee_koz@tee.gr .

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση