Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης (2015) της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ