Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Μελέτης: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται, όπως ορίζει η παράγραφος 3γ, του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, την από 23/05/2024 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΡΨ5Μ7ΛΨ-ΓΤΡ) για την ανάδειξη αναδόχου της Μελέτης: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ», για την οποία Δ/νουσα Υπηρεσία θα είναι το Τμήμα Ωρίμανσης Έργων και Μελετών, της Δ.Τ.Υ./Π.Δ.Μ.

 

Προϋπολογισμός: 2.547.090,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση