Προκήρυξη για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία” (ΔΠΘ) – Αίτησεις έως 15/9/’14

image_pdfimage_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για την κάλυψη 10 θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 (νέα ημερομηνία υποβολής).

Προκηρύσσονται 40 θέσεις φοιτητών για στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (ΠΜΣ) με τίτλο “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία” για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών Σχολών, Σχολών Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς με τους στόχους του ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου που η περιβαλλοντική επιστήμη-τεχνολογία δεν αποτελεί κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσης τους. Οι υποψήφιοι μπορεί να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι υπηρεσιών, αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης (δημοτικοί και περιφερικοί σύμβουλοι), δημόσιοι λειτουργοί (διοικητικοί δικαστές, πολιτικοί δικαστές και εισαγγελείς) και δημοσιογράφοι. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάθε υποψήφιο για διοικητικές θέσεις στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λόγω του διαρκώς εντεινόμενου ενδιαφέροντος της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας για την περιβαλλοντική νομοθεσία. Σημαντική καινοτομία του προγράμματος αυτού αποτελεί η δυνατότητα απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σε 1,5 μόλις έτος και κυρίαρχο χαρακτηριστικό του η   ευελιξία του, καθώς είναι σχεδιασμένο ειδικά για εργαζόμενους.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται σε 1000 € το εξάμηνο.

Τυπικό προσόν αποτελεί η τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης με βάσει τη συνάφεια του τίτλου σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και την εξέταση του βιογραφικού σημειώματος. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Γραμματέα του ΠΜΣ, κύριο Ιωάννη Χατζόπουλο στο τηλέφωνο 25410-79740 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ttoel@env.duth.gr, στο Διευθυντή του προγράμματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Κων/νο Τσαγκαράκη, 25410 79397,   ktsagar@env.duth.gr ή στην ιστοσελίδα www.ttoel.beteco.org.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα

  1. Αίτηση
  2. Τίτλο σπουδών
  3. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  4. Αναλυτική βαθμολογία
  5. Βιογραφικό σημείωμα

Καταληκτικές ημερομηνίες 30 Ιουλίου 2014 και 15 Σεπτεμβρίου 2014

Μετά το τέλος της πρώτης προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν μέσα στην επόμενη προθεσμία υποβολής. Οι επιτυχόντες θα κληθούν να προσκομίσουν, φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών κατά την εγγραφή τους και υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  ttoel@env.duth.grμε επισυναπτόμενα τα σαρωμένα δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4 και 5. Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία”.

Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή και παράλληλη παρακολούθηση του ΠΜΣ με άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρώτου κύκλου.

Μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή θα αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης.

Η παρακολούθηση είναι προαιρετική εκτός από τα εργαστήρια/εργαστηριακά μαθήματα όπου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφιοτήτων είναι:

  1. Βαθμός πτυχίου (5-10)
  2. Γλώσσα (Καλή=5, Πολύ Καλή=7,5, Άριστη=10)
  3. Δημοσιεύσεις (Το μέγιστο από):

Ελληνικό Συνέδριο /Κεφάλαιο Βιβλίου/Περιοδικό χωρίς κριτές = 1

Διεθνές Συνέδριο /Κεφάλαιο Βιβλίου/ Περιοδικό χωρίς κριτές = 2

Βιβλίο Ελληνικό = 3

Βιβλίο Ξενόγλωσσο = 4

Ελληνικό περιοδικό με κριτές = 5

Ξενόγλωσσο περιοδικό με κριτές = 6

4. Βιογραφικό και προϋπηρεσία = 5

5. Μέγιστη βαθμολόγηση (10+10+6+5)= 31

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση