Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)

image_pdfimage_print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)» και δύο κατευθύνσεις – Αρχιτεκτονική και Δομοστατική (ΦΕΚ 1499/Β/21.04.2020 και λοιπή ισχύουσα νομοθεσία), το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Η κανονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο (3ο) εξάμηνο. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται κυρίως στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εκπαίδευση από απόσταση θα προβλέπεται, ανάλογα με τις συνθήκες.
Στο Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. κ.ά.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε., Τμήματα Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορίας Αρχαιολογίας Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή άλλα πανεπιστημιακά τμήματα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που – κατά περίπτωση – δύνανται να κριθούν ως συναφή. Το Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και τα συνολικά δίδακτρα θα είναι 3.500 ευρώ ανά φοιτητή για το ακαδ. έτος 2020-21, καταβαλλόμενα τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις. Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Τα μαθήματα αρχίζουν κατά το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου
Από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και τις 10 Ιουλίου 2020, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info.adoap@uniwa.gr :
1) Πλήρως συμπληρωμένα, την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Πίνακα Στοιχείων Υποψηφίου, που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. www.adoap.gr (βλ. το πεδίο «Υποψηφιότητα – Έντυπα Υποβολής Υποψηφιοτήτων»).
2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την επιστημονική και την επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Διπλώματα, Πτυχία, Μεταπτυχιακούς τίτλους) και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παράρτημα Διπλώματος). Αν δεν υπάρχουν ακόμα τίτλοι σπουδών, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επικείμενη ολοκλήρωση των σπουδών του υποψηφίου έως το πέρας των εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Επίσης, αναγνώριση και ισοτιμία από τον κατά νόμο αντίστοιχο δημόσιο φορέα για τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ).
5) Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
6) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και εκπαιδευτικής εμπειρίας ή/και επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
7) Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η επίδοση στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, η ερευνητική και η εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική εμπειρία, η καλή γνώση ξένης γλώσσας (με έμφαση στις πλέον ομιλούμενες στην Ε.Ε. – Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά), η πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψήφιους) και οι τυχόν συστάσεις, καθώς και η συνέντευξη των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε εύθετο χρόνο και αφού ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα έγκαιρα.
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 6932-714215, 6984-991363 ή στο info.adoap@uniwa.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. www.adoap.gr
Αιγάλεω, 10.05.2020
Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ.
Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη
Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση