Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» Μικτή διδασκαλία: Δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης (από 35% έως και 100%)

image_pdfimage_print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΤοΤμήμα ΜηχανικώνΧωροταξίας,ΠολεοδομίαςκαιΠεριφερειακήςΑνάπτυξηςτηςΠολυτεχνικής ΣχολήςτουΠανεπιστημίουΘεσσαλίαςκαλεί τουςενδιαφερόμενουςνα υποβάλουνυποψηφιότητα για   την   παρακολούθηση   του   Προγράμματος   Μεταπτυχιακών   Σπουδών   (Π.Μ.Σ.)   «Αστικές Αναπλάσεις,ΑστικήΑνάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»για τοακαδημαϊκόέτος2020-2021.

 

ΟιμεταπτυχιακέςσπουδέςστοενλόγωΠ.Μ.Σ. οδηγούνστη λήψηΔιπλώματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών, μετάαπόφοίτησητριών(3)εξαμήνων(πλήρηςφοίτηση)ήπέντε(5)εξαμήνων(μερική φοίτηση).Ηλήψητουδιπλώματοςπροϋποθέτειτηνπαρακολούθησηκαιεπιτυχήεξέτασησεοκτώ(8) μαθήματα, τηνεπιτυχήπαρακολούθησηδύο(2) σεμιναρίωνκαιτηνεκπόνησηκαιεπιτυχήεξέταση τηςμεταπτυχιακήςδιπλωματικής εργασίας(90ECTS συνολικά).

 

Ο μέγιστοςαριθμόςεισακτέων ανέρχεταισε τριάνταπέντε(35)άτομα.

 

ΤασυνολικάτέληφοίτησηςστοΠ.Μ.Σ.ανέρχονταισε3.000€καιδιαιρούνταισετέλοςεγγραφής

(300€)καιτμηματική καταβολήδιδάκτρων (900€ανά εξάμηνο).Αναλυτικά,

 

α.   Για   τους   φοιτητές   πλήρους   φοίτησης  ,  τα  δίδακτρα  καταβάλλονταιως  εξής:  300  €  ως  τέλος εγγραφής,900€ανά εξάμηνο γιαταδύο(2)πρώταεξάμηνα σπουδώνκαι 900€γιατοτρίτοεξάμηνο σπουδών (εξάμηνοεκπόνησηςΔιπλωματικήςΕργασίας).

 

β.  Γιατουςφοιτητέςμερικήςφοίτησης  ,ταδίδακτρακαταβάλλονταιωςεξής:300€ωςτέλοςεγγραφής,

450€ανάεξάμηνογια τατέσσερα(4)πρώταεξάμηνασπουδώνκαι900€για τοπέμπτοεξάμηνο σπουδών (εξάμηνοεκπόνησηςΔιπλωματικήςΕργασίας).

 

Γιαόλουςτουςφοιτητές,η παράτασηεκπόνησηςκαι κατάθεσηςτηςΔιπλωματικήςΕργασίαςπέραν τωνελαχίστωνεξαμήνωνσπουδών(ανάκαθεστώς φοίτησης)αντιστοιχείσεδίδακτραύψους300€ ανά εξάμηνο.

 

Απότα τέληφοίτησηςαπαλλάσσονται οιφοιτητές πουεμπίπτουνστιςπροβλέψειςτουάρθρου 35 τουΝ. 4485/2017.

 

ΤαμαθήματατουΠ.Μ.Σ.διεξάγονταισεκτηριακέςεγκαταστάσειςτουΠανεπιστημίουΘεσσαλίαςστη

ΛάρισακαιαναμένεταιναξεκινήσουντονΟκτώβριοτου2020.Ηδιδασκαλίατωνμαθημάτωνείναι

μικτή:  (α)  δια  ζώσης  στην  τάξη  διδασκαλίας  και  (β)  μέσω  συγχρονικής  και  διαδραστικής  από απόστασηδιδασκαλίας(onlineteleconference)γιαμέροςτωνμαθημάτων(έως35%).Ειδικάόμως γιατοακαδημαϊκόέτος2020-2021,ηδιεξαγωγήτωνμαθημάτωνείναιπιθανότατοναγίνει(έως

 

καιαποκλειστικά100%)  εξαποστάσεωςμέσωηλεκτρονικήςπλατφόρμας τηςπανδημίαςτουκορωνοϊού.

 

σεπερίπτωσησυνέχισης

 

 

ΣτοΠ.Μ.Σ.γίνονται δεκτοί   κάτοχοι τίτλου τουπρώτουκύκλουσπουδώνΑ.Ε.Ι.τηςημεδαπήςή ομοταγώνιδρυμάτων τηςαλλοδαπής,   συναφούςμετααντικείμενασπουδώνΤμημάτων των ΠολυτεχνικώνΣχολών, τωνΣχολώνΟικονομικώνΕπιστημών,ΚοινωνικώνΕπιστημώνκαι ΑνθρωπιστικώνΕπιστημών.Συγκεκριμένα,γίνονταιδεκτοίδιπλωματούχοιΑρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανικοί   Χωροταξίας,   Πολεοδομίας   και   Περιφερειακής   Ανάπτυξης,   Πολιτικοί   Μηχανικοί,

 

Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί, ΜηχανικοίΠεριβάλλοντος,Γεωγράφοι,Οικονομολόγοικαι πτυχιούχοι ΚοινωνικώνκαιΑνθρωπιστικώνΕπιστημών.

 

Ηδιαδικασίαεπιλογήςβασίζεταιστηναξιολόγηση τωνφακέλωνυποψηφιότητας(μεκύρια κριτήρια τον βαθμόπτυχίου,τηβαθμολογίαστα μαθήματα πουείναισχετικά μετογνωστικόαντικείμενο του Π.Μ.Σ.,τονβαθμότηςδιπλωματικήςεργασίαςόπουαυτήπροβλέπεταικαιτη γνώσητηςαγγλικής γλώσσας-κατοχή πτυχίου τουλάχιστονεπιπέδουFirstCertificate,καιδευτερεύοντακριτήριατην κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλωνσπουδών,τηνεπαγγελματικήεμπειρία,τιςανακοινώσειςσε επιστημονικάσυνέδρια,τιςδημοσιεύσειςσεεπιστημονικάπεριοδικάκαι τη συμμετοχήσε ερευνητικάπρογράμματα)καθώςκαι στην προφορικήσυνέντευξη.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητώνθα γίνει σε δύο στάδια:

 

(α)πρ ώτη  περίοδος  υποβολής :οιφάκελοιυποψηφιότηταςθαπρέπεινα  πρωτοκολληθούν  στη ΓραμματείατουΠ.Μ.Σ.έωςκαιτηΔευτέρα13Ιουλίου2020.Οισυνεντεύξειςτωνυποψηφίωνθα πραγματοποιηθούνμέσωskypeκατά τοχρονικόδιάστημα 14-17 Ιουλίου2020.

 

(β) δεύτερη  περίοδος  υποβολής  :οιφάκελοιυποψηφιότηταςθαπρέπειναπρωτοκολληθούν  στη

ΓραμματείατουΠ.Μ.Σ.απότηΔευτέρα20Ιουλίου2020έωςκαιτηνΠαρασκευή18Σεπτεμβρίου

2020.Από τιςαιτήσειςαυτέςθαεπιλεγείαριθμός υποψηφίων μέχριτησυμπλήρωση τουμέγιστου αριθμούφοιτητώνστην τάξη(35φοιτητές) τουΠ.Μ.Σ.Οισυνεντεύξειςτωνυποψηφίωνθα πραγματοποιηθούνμέσωskypeκατά τοχρονικόδιάστημα 21-25  Σεπτεμβρ ίου2020  .

 

Οι φάκελοιυποψηφιότητας  πρέπει  ναπεριλαμβάνουν ταπαρακάτωδικαιολογητικά:

 

1.  ΑίτησησυμμετοχήςστοΠ.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).

2.  Βιογραφικό σημείωμα.

3.  Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων(διαθέσιμος στην ιστοσελίδα).

4.  Ευκρινέςφωτοαντίγραφο1πτυχίουή διπλώματος.

5.  Ευκρινέςφωτοαντίγραφοπιστοποιητικούαναλυτικής βαθμολογίας.

6.  ΕυκρινέςφωτοαντίγραφοπτυχίουΑγγλικήςΓλώσσας.

 

Επίσης,  δύναται  να περιλαμβάνουν:

1.  ΒεβαίωσηισοτιμίαςπτυχίουήδιπλώματοςαπότοΔ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(γιαόσουςπροέρχονταιαπό

πανεπιστήμιατηςαλλοδαπής).

2.  Αποδεικτικόεπαγγελματικήςεμπειρίας (για όσουςέχουν).

3.  Αντίγραφα δημοσιεύσεων(για όσουςέχουν).

4.  ΒεβαιώσειςΣυνεδρίων(γιαόσουςέχουν).

 

Οι φάκελοιυποψηφιότηταςπρέπει νααποσταλούνστη διεύθυνση:

 

ΠανεπιστήμιοΘεσσαλίας

ΤμήμαΜηχανικώνΧωροταξίας,Πολεοδομίαςκαι ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης

ΠΜΣ « ΑστικέςΑναπλάσεις,  ΑστικήΑνάπτυξηκαιΑγοράΑκινήτων»  Πεδίον  Άρεως,38334ΒΟΛΟΣ

 

 

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες, οιενδιαφερόμενοικαλούνταινα ανατρέξουνστον ιστότοπο http://www.prd.uth.gr/m_urudre/ήνααπευθυνθούνστηΓραμματείατουΠ.Μ.Σ.(καΣτ.Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444,fax24210-74384, e-mail:  stvafeia@uth.gr).

 

 

H ΔιευθύντριατουΠ.Μ.Σ.

 

Καθηγήτρια  ΆσπαΓοσποδίνη

 

 

1  Διευκρινίζεται  ότι,  σύμφωναμετο  άρθρο  1του  Ν.4250/2014,το  Δημόσιο  υποχρεούταινα  αποδέχεται  τα  απλά, ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφαπρωτοτύπωνή  επικυρωμένων  αντιγράφων  των  εγγράφων  που  έχουνεκδοθεί  από  τις δημόσιεςυπηρεσίες.Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτάτααπλά,ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικώνεγγράφωνεφόσον αυτάέχουνεπικυρωθείαρχικά απόδικηγόρο.Επίσης,γίνονταιυποχρεωτικάαποδεκτάταευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπότηνπροϋπόθεσηότιταέγγραφααυτάέχουνεπικυρωθείπρωτίστως απόδικηγόρο.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση