Πρόγραμμα Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Οκτωβρίου 2015)