Πρακτικά 2ης τακτικής συνεδρίασης αντιπροσωπείας (12-6-2014)