Πρακτικά 1ης τακτικής συνεδρίασης αντιπροσωπείας 2014