Περιληπτική διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προκήρυξη της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.4495/2017»

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.4495/2017», με CPV:71322000-1, 71328000-3 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού», «Υπηρεσίες επαλήθευσης του σχεδιασμού φερουσών δομών» και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 199.909,20 Ευρώ (καθαρή αξία).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Κοζάνη με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση