ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΙΤΙΑΣ»

image_pdfimage_print
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Ιτιάς», με προϋπολογισμό # 100.000,00 Ευρώ # (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με το σύστημα με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν.4412/2016.
Δημοσιεύεται η Περίληψη Διακήρυξης εδώ.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση