Περίληψη Διακήρυξης για Δημοσίευση, έργου «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Οδών στην Τ.Κ. Λεχόβου».

image_pdfimage_print

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Οδών στην Τ.Κ. Λεχόβου», με προϋπολογισμό # 195.000,00 Ευρώ # (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών :

Kατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», με προϋπολογισμό # 152.796,65Ευρώ # (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα).

 

Αναλυτικά:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση