Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης » Διαχειριστική Μελέτη 10ετίας 2016-25 του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Νυμφαίου»