ΠΔΜ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

image_pdfimage_print

Η Π.E Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την νόσο της πανδημίας Covid-19 και για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επαναπροκηρύσσει, την διαδικασία ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.
Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν, έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την 04/08/2020 και ώρα 15:00 για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.467,90 (συμπ. ΦΠΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα της προκήρυξης.

Το κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Διαβάστε αναλυτικά την Προκήρυξη.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση