ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

image_pdfimage_print

Ανακοινώνεται η πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την κάλυψη των κενών θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για το ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού’.
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, καθώς και η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του ΣΑΤΠ. Όσοι προεπιλεγούν θα υποβληθούν σε συνέντευξη την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021.  ΜΟΝΟ όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν το αποδεικτικό επιπέδου Β2 για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα υποβληθούν σε εξέταση. Οι συνεντεύξεις και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Ο συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους υποψήφιους από τη Γραμματεία.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ μέχρι και την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΠ
(tourismculture-pms.uth.gr)
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΠ) συνοδευόμενος από υπεύθυνη δήλωση που να επιβεβαιώνει την αλήθεια των στοιχείων Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό) Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και ηεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παραπάνω δικαιολογητικών, όπωςκαι οποιοδήποτε ερωτήσεων, είναι tourismculture_pms.uth.gr.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.
Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ
Κατσαφάδου Σωτηρία

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση