ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – «ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»

image_pdfimage_print

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι η τελευταία προθεσμία για υποψήφιους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό – AdvancedPlanningStudies» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, είναι η

30η Σεπτεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα διαρκεί (3) εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) ή πέντε (5) εξάμηνα (μερική φοίτηση), και περιλαμβάνει εννέα (9) μαθήματα, δύο (2) σεμινάρια και διπλωματική εργασία (90 ECTS συνολικά). Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η διεξαγωγή των μαθημάτων ενδέχεται να γίνει (έως και αποκλειστικά) εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 € και διαιρούνται σε τέλος εγγραφής (300 €) και τμηματική καταβολή διδάκτρων (900 € ανά εξάμηνο). Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Προβλέπονται επίσης σημαντικές υποτροφίες βάσει της επίδοσης των φοιτητών.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι (τουλάχιστον) του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφών με τα αντικείμενα σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης,  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών, Πολιτικών και Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πολυτεχνικών Σχολών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας και της Οικονομικής Ανάπτυξης.

 Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: prdesxs@uth.gr και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).

2.    Βιογραφικό σημείωμα.

3.    Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα).

4.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο[1][1] πτυχίου ή διπλώματος.

5.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.

6.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.

7.    Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, δεν θεωρείται ελλιπής ο φάκελος υποψηφιότητας αλλά η κατάθεση της βεβαίωσης ισοτιμίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 Για περισσότερες πληροφορίες, για την αναλυτική προκήρυξη, για τον κανονισμό σπουδών, κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο http://www.prd.uth.gr/m_sssp/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: prdesxs@uth.gr , stvafeia@uth.gr).

 

 Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Παντολέων Σκάγιαννης

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση