Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού