ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Περίληψη Διακήρυξης Έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Νέου Διοικητηρίου του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης»

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Νέου Διοικητηρίου του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης», με CPV: 45233222-1, 45316100-6 και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 120.967,74 Ευρώ (καθαρή αξία) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ046 και ενάριθμος 2019ΣΕ04600069.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Κοζάνη – στις 06 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αναλυτικά η περιληπτική διακήρυξη εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση