Νέα εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων

image_pdfimage_print

Νέα εγκύκλιο με διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων εξέδωσε το ΥΠΕΝ.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει τις διατάξεις του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο φύλλο 80, τεύχος πρώτο, στις 7 Μαΐου 2018.

Ο νέος κανονισμός με ημερομηνία έναρξης ισχύος τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι την 7η Αυγούστου 2018, έρχεται να αντικαταστήσει μετά από τριάντα έτη τον προϊσχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, π.δ. 71/1988, προκειμένου αφ” ενός μεν να εναρμονιστεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα δομικά προϊόντα και τα κατ” εξουσιοδότηση αυτών Πρότυπα, αφ” ετέρου δε να ανταποκρίνεται στις σημερινές σχεδιαστικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων. Στο πλαίσιο της εξασφάλισης αυξημένων επιπέδων ασφάλειας του κοινού, αναθεωρήθηκαν οι απαιτήσεις παθητικής πυροπροστασίας των κτιρίων, εξορθολογίστηκαν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και εισήχθησαν μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς.

Το σώμα του κανονισμού αναπτύσσεται σε τρία κεφάλαια: το κεφάλαιο Α” που καθορίζει τις γενικές διατάξεις, το κεφάλαιο Β” που καθορίζει τις ειδικές ανά χρήση κτιρίου διατάξεις και το κεφάλαιο Γ” που περιλαμβάνει τις καταργούμενες / μεταβατικές διατάξεις, τις κυρώσεις και τα παραρτήματα. Στις γενικές διατάξεις, οι κατά περίπτωση απαιτήσεις ανά χρήση κτιρίου απεικονίζονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες προς διευκόλυνση των μελετητών. Ομοίως, τα παραρτήματα έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπούν σε μία πρώτη ενημέρωση των μελετητών για την εξοικείωσή τους με τις νέες έννοιες που εισάγονται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την πυροπροστασία.

Κεφάλαιο Α. Γενικές Διατάξεις

Ειδικότερα ανά άρθρο διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1: Σκοπός του Κανονισμού

Στο άρθρο αυτό ορίζεται ο σκοπός του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων και ο πρωταρχικός του στόχος, ο οποίος είναι η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Σημειώνεται ότι το π.δ. 41/18 ως ειδικός κανονισμός εξειδικεύει τους γενικούς κανονισμούς (π.χ. τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό /ν.4067/12, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό / Αποφ. 3046/304/89) και κατισχύει των γενικών απαιτήσεων που αυτοί ορίζουν κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα. Ωστόσο, ως ειδικός κανονισμός που αναφέρεται στην κτιριοδομική απαίτηση της πυρασφάλειας, ισχύει παράλληλα με τους άλλους ειδικούς κανονισμούς που διέπουν άλλες κτιριοδομικές απαιτήσεις (όπως την στατική επάρκεια, την προσβασιμότητα, την θερμομόνωση / ενεργειακή αποδοτικότητα, κ.λ.π) και συνισχύει με τους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς και οδηγίες (όπως κανονισμός φυσικού αερίου, υγραερίου, ανελκυστήρες, κ.λ.π)

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται σε κτίρια στα οποία οι εργασίες που εκτελούνται προϋποθέτουν την έκδοση οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (π.χ απαιτείται έκγριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή γίνεται ενημέρωση φακέλου κατά τα ισχύοντα στον ν.4495/2017) εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση διατάξεις πυροπροστασίας του χρόνου κατασκευής του κτιρίου και δεν απαιτείται συμμόρφωση με τις διατάξεις του π.δ. 41/18. Επίσης, δεν απαιτείται εκ νέου μελέτη κτιρίου με το π.δ. 41/18 κατά την ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε κτίρια μελετημένα με προγενέστερες διατάξεις, εφόσον δεν εκτελούνται σε αυτά νέες εργασίες μετά την ισχύ του νέου κανονισμού.B2Green

Βέβαια, ο νέος κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά σε υφιστάμενα κτίρια, εφ” όσον ο ιδιοκτήτης τους επιθυμεί την επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης πυροπροστασίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής αδείας αντιστοίχως.

Σε κάθε περίπτωση ο κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε νέα κτίρια για τα οποία υποβάλλεται αίτημα έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά την ισχύ του.

Ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται σε λειτουργικά ανεξάρτητες προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια που ανεγείρονται με οικοδομική άδεια της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά τις 7-8-2018 και αφορά μόνο την προσθήκη. Λειτουργικά ανεξάρτητες προσθήκες είναι εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου 4.2.2.ιι, περί διαχωρισμένων χρήσεων ακόμη και εάν η χρήση είναι ίδια. Λειτουργικά ανεξάρτητες προσθήκες θεωρούνται και οι λειτουργικά εξαρτημένες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου 4.2.2.ιι, δηλαδή είναι πυράντοχα διαχωρισμένες από το υφιστάμενο κτίριο και έχουν τις δικές τους εξόδους διαφυγής.Τυχόν επικοινωνία μεταξύ υφισταμένου κτιρίου και προσθήκης στο κοινό τους πυροπροστατευμένο όριο είναι επιτρεπτή εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση απαιτήσεις πυροδιαχωρισμού.

Η λειτουργική συνένωση κτιρίων ή τμημάτων αυτών κατά την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν.4067/12, δεν συνιστά προσθήκη. Στην περίπτωση λειτουργικής συνένωσης τμημάτων όμορων κτιρίων που κατά τον χρόνο ανέγερσής τους ίσχυαν διαφορετικοί κανονισμοί, η ενιαία μελέτη πυροπροστασίας συντάσσεται με βάση τον πιο πρόσφατο κανονισμό. Ομοίως, δεν συνιστά προσθήκη η κατασκευή ανοικτών χώρων (πέργκολας ή στεγάστρου) και η νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί πριν την ημερομηνία ισχύος του π.δ. 41/18.

Ειδικά για την αλλαγή χρήσης κτιρίου ή την προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένης σε κτίρια μελετημένα με το π.δ. 71/88, ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται εφόσον πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας και το κτίριο μελετάται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις του άρθρου 4 του κανονισμού. Στην περίπτωση αλλαγή χρήσης κτιρίου ή τμήματος αυτού για την οποία δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά ενημέρωση φακέλου, συντάσσεται μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το π.δ. 71/88 βάσει του οποίου είχε εκδοθεί η αρχική μελέτη. Ομοίως μελέτη με το π.δ. 71/88 συντάσσεται και στην περίπτωση που απαιτείται υποβολή της στο πλαίσιο έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας σε κτίρια μελετημένα με το π.δ. 71/88. Υφιστάμενα ξενοδοχεία που μελετήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 71/88, εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις. Στην περίπτωση τμηματικής αλλαγής χρήσης σε κτίρια μελετημένα με το π.δ. 71/88 και απαιτείται σύνταξη μελέτης με το π.δ. 41/18, ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα που αλλάζει χρήση, αλλά εξετάζονται τυχόν επιπτώσεις στην παθητική και ενεργητική πυροπροστασία στο σύνολο του κτιρίου, τα δεδομένα του οποίου λαμβάνονται από την υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη.

Στα προ της ισχύος του π.δ. 71/88 κτίρια, ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση αλλαγής χρήσης του συνόλου της επιφανείας τους, ενώ στην περίπτωση προσθηκών του εδαφίου ε) οι προϋποθέσεις που τίθενται πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται σε υφιστάμενο και προσθήκη. Στην περίπτωση ε) εμπίπτουν και τα υφιστάμενα ξενοδοχεία που έχουν μελετηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 16-22 του κεφαλαίου Β” του π.δ. 71/88 που παραμένουν σε ισχύ, μετά και την έκδοση του π.δ. 41/18.

Στην περίπτωση προσθηκών σε διατηρητέα κτίρια ή μνημεία, η δυνατότητα αποκλίσεων της παρ. 2.3 εφαρμόζεται εφ” όσον το διατηρητέο ή μνημείο αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα. Στις περιπτώσεις που από ειδικές διατάξεις θεσμικού πλαισίου ορίζεται για συγκεκριμένες χρήσεις (π.χ εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγακταστάσεις, πρατήρια καυσίμων και εμέργειας, κ.λ.π) υποχρέωση εγκατάστασης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, τα ανωτέρω μέσα δεν υποκαθιστούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και λαμβάνονται επιπρόσθετα.

Στην περίπτωση έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, η μελέτη πυροπορστασίας συντάσσεται είτε με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους, είτε με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις, δηλαδή το π.δ. 41/18, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 παρ. ι του ν.4495/17 όπως ισχύει.

Για την αδειοδότηση ειδικών χρήσεων ή για τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε κτίρια που υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, η μελέτη πυροπροστασίας συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας που ίσχυε κατά τον χρόνο ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και αναρτάται στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα αυθαιρέτων. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης μετά την 7-8-2018 κτιρίου ή τμήματος αυτού που έχει υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, η μελέτη πυροπροστασίας συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 41/2018.

Στα σχήματα 1 και 2 της παρούσας εγκυκλίου, αναπαριστάται το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πυροπροστασίας για υφιστάμενα κτίρια που έχουν μελετηθεί με το π.δ. 71/88 και για υφιστάμενα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ 17.2.1989 ή ξενοδοχείων που εμπίπτουν ή έχουν εξεταστεί με το Κεφάλαιο Β” του π.δ. 71/1988.

Άρθρο 3: Ορισμοί

Οι ορισμοί του κανονισμού αφορούν αποκλειστικά στην εφαρμογή του. Έννοιες που δεν ορίζονται στον παρόντα, ισχύουν όπως ορίζονται σε άλλους γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς (π.χ. Οικοδομικό Κανονισμό, Κτιριοδομικό Κανονισμό, κ.λ.π). Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι :

Ο ορισμός «άκαυστο δομικό υλικό» ως μετάφραση του όρου «non-combustible» αναφέρεται σε δομικά υλικά με χαμηλό βαθμό αναφλεξιμότητας και πολύ μικρή συμβολή στη φωτιά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα πρότυπα του παραρτήματος Δ του κανονισμού.

Ψηλό κτίριο είναι εκείνο του οποίου η τελική στάθμη του δώματος έως το δάπεδο του ορόφου εκκένωσης είναι άνω των 23 μέτρων. Στην περίπτωση που πάνω από το δώμα του κτιρίου κατασκευάζεται στέγη, το ύψος της στέγης προσμετράται στο συνολικό ύψος του κτιρίου για τον χαρακτηρισμό του ως «ψηλό» ή μη, μόνον εφ” όσον υφίσταται σοφίτα εντός της στέγης. Σημειώνεται ότι όπου στον κανονισμό αναφέρεται ύψος κτιρίου, νοείται το πραγματοποιούμενο ύψος, δηλαδή η απόσταση μεταξύ της ανώτατης οροφής (δώμα) κτιρίου και του ορόφου εκκένωσης. Αντίθετα, όπου αναφέρεται στάθμη δαπέδου, νοείται η απόσταση μεταξύ του τελικού δαπέδου της εκάστοτε χρήσης και του ορόφου εκκένωσης.

Άρθρο 4: Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους

Για την εφαρμογή του π.δ. 41/18 ισχύουν και εφαρμόζονται οι κατηγορίες χρήσεων κτιρίων του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Αποφ. 3046/304/89).

Επί της παραγράφου 4.2.1, σημειώνεται ότι κτίριο με μία χρήση στο οποίο υπάρχουν περισσότερες της μίας διακεκριμένες αυτοτελείς ιδιοκτησίες με την ίδια χρήση, μπορεί να εξεταστεί με τις διατάξεις των διαχωρισμένων χρήσεων του εδαφίου ιι της παρ. 4.2.2, εφ” όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ιδίου εδαφίου.

Η δεύτερη παράγραφος του εδαφίου ι της παραγράφου 4.2.2 που αναφέρει ότι «Εφόσον η συμπληρωματική χρήση δεν διαχωρίζεται πυράντοχα…» αφορά συμπληρωματικές χρήσεις με πληρότητα. Παραδείγματα συμπληρωματικών χρήσεων σε κυριαρχούσα χρήση, που εμπίπτουν στην περίπτωση ι, είναι τα εξής:

- αίθουσα πρωινού / εστιατόριο / αίθουσα συνεδριάσεων σε κτίριο προσωρινής διαμονής (ξενοδοχείο),

- αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σε εκπαιδευτήριο,

- χώρος εστίασης προσωπικού σε κτίριο γραφείων / βιομηχανίας-βιοτεχνίας,

- γραφειακοί χώροι σε κτίριο βιομηχανίας – βιοτεχνίας / εμπορίου / εκπαιδευτηρίου, κ.λ.π

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι στην έννοια του «μικρού» χώρου που χαρακτηρίζεται συμπληρωματική χρήση, εμπίπτουν χώροι οι οποίοι με το μέγεθός τους και με την χρήση τους δεν συνιστούν αυτόνομη δραστηριότητα που να λειτουργεί ανεξάρτητα από την κύρια χρήση και εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτής. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω γίνεται στην τεχνική έκθεση του μηχανικού όπου και αναγράφονται τα κριτήρια κατάταξης των επιμέρους χρήσεων σε συμπληρωματικές ή κύριες, προκειμένου να ληφθούν στη συνέχεια τα κατάλληλα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας επί της μελέτης πυροπροστασίας προκύψει αμφισβήτηση μιας χρήσης ως συμπληρωματικής, η Υπηρεσία Δόμησης δύναται να απευθυνθεί στην ΔΑΟΚΑ του ΥΠΕΝ προκειμένου να αποφανθεί οριστικά. Η έννοια του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων περιλαμβάνει κτίρια στα οποία στεγάζονται διαφορετικές κυριαρχούσες χρήσεις, οι οποίες είτε λειτουργούν ανεξάρτητα (διαχωρισμένες) είτε χρησιμοποιούν κοινές οδεύσεις διαφυγής (εμπλεκόμενες). Παραδείγματα κτιρίων πολλαπλών χρήσεων είναι τα εξής:

- κτίριο κατοικιών με ισόγεια καταστήματα,

- κτίριο γραφείων και καταστημάτων,

- κτίριο με χρήσεις γραφείων και εκπαιδευτηρίων, κ.λ.π

Άρθρο 5: Οδεύσεις διαφυγής

Θεωρητικός πληθυσμός:

Στην περίπτωση ειδικών κτιρίων, βιομηχανίας-βιοτεχνίας και στάθμευσης (π.χ με χρήση μηχανικών μέσων) δύναται να υπολογίζεται ο θεωρητικός πληθυσμός βάσει του προβλεπόμενου αριθμού χρηστών, εργαζομένων ή επισκεπτών. Όταν ο θεωρητικός πληθυσμός δεν έχει υπολογιστεί με αναλογία ατόμων προς επιφάνεια χώρου, αλλά έχει υπολογιστεί από τον μελετητή μηχανικό σύμφωνα με τη συγκεκριμένη λειτουργία – προορισμό του χώρου, σε κάθε περίπτωση που αλλάζουν οι προϋποθέσεις σχεδιασμού απαιτείται επανυπολογισμός του θεωρητικού πληθυσμούσύμφωνα με τον πίνακα 3.

Παροχή όδευσης:

Παραδείγματα υπολογισμού παροχής ορόφου είναι τα εξής:

Α) σε κτίριο με κυριαρχούσα χρήση και συμπληρωματική με πληρότητα (π.χ αποθήκη άνω των 250 τ.μ σε κατάστημα, ή αίθουσα συνάθροισης κοινού / πρωινού άνω των 50 ατόμων σε ξενοδοχείο) υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε χρήση η παροχή βάσει του πίνακα 4 και στη συνέχεια αθροίζονται οι παροχές για τον τελικό υπολογισμό της οριζόντιας παροχής ορόφου.

Β) σε περίπτωση εμπλεκόμενων χρήσεων στον ίδιο όροφο (π.χ τμήμα ορόφου με χρήση υγείας και κοινωνικής πρόνοιας όπως γηροκομείο και τμήμα με χρήση γραφεία που δεν εξυπηρετούν το γηροκομείο) λαμβάνεται ως παροχή ορόφου η δυσμενέστερη εκ των παροχών των δύο χρήσεων για όλον τον όροφο, δηλαδή 50 άτομα ανά μονάδα πλάτους.

Μήκος όδευσης:

Στην περίπτωση περισσοτέρων της μίας απαιτούμενες οδεύσεις διαφυγής,η προϋπόθεση μέγιστου επιτρεπόμενου μήκους πρέπει να τηρείται τουλάχιστον για μία εξ” αυτών.

Στην περίπτωση κτιρίων μελετημένων με το π.δ. 71/88 στα οποία συντάσσεται μελέτη πυροπροστασίας με το π.δ. 41/18, η απαίτηση ή μη τοποθέτησης ενδιάμεσης πυράντοχης πόρτας με διαφανή υαλοπίνακα προκύπτει όταν τα 2/3 της πραγματικής απροστάτευτης απόστασης της αρχικής μελέτης υπερβαίνουν την οριζόμενη τιμή του πίνακα 5. Εφόσον απαιτείται η τοποθέτηση ενδιάμεσων θυρών, τότε το μήκος που ελέγχεται από το πιο απομακρυσμένο σημείο μέχρι την πρώτη ενδιάμεση θύρα, καθώς και τα επόμενα μήκη μεταξύ των ενδιάμεσων θυρών μέχρι και την έξοδο κινδύνου υπολογίζονται στο ήμισυ της οριζόμενης τιμής του πίνακα 5.

Παράδειγμα για την εφαρμογή του ογδόου εδαφίου της παρ. 5.3.4 είναι όροφος σχολικού συγκροτήματος στο οποίο οι τάξεις εκκενώνονται απ” εύθείας σε ημιυπαίθριο διάδρομο η στεγασμένο εξώστη. Το μήκος της απροστάτευτης απόστασης υπολογίζεται αθροίζοντας το μήκος εντός της αίθουσας διδασκαλίας έως την πόρτα της τάξης και το ήμισυ του μήκους της απόστασης που διανύεται από την πόρτα της τάξης έως και το τελικό πάτημα του ανοικτού κλιμακοστασίου που οδηγεί στο επίπεδο εκκένωσης της αυλής. Για τον υπολογισμό του μήκους (ανάπτυγμα) του κλιμακοστασίου εφαρμόζεται η προσαύξηση του τρίτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.

Οριζόντιες έξοδοι:

Σημειώνεται ότι στο σχήμα 11 οι τύποι διορθώνονται ως εξής:
0,3>Εμβ.Π1/(θεωρ.πληθ. Π1+θεωρ.πληθ. Π2)
0,3>Εμβ.Π2/(θεωρ.πληθ. Π1+θεωρ.πληθ. Π2)

Τελική έξοδος:

Η στρογγυλοποίηση για τον καθορισμό του πλάτους της τελικής εξόδου γίνεται αφού αθροιστούν οι παροχές των υπερκείμενων, των υποκείμενων και του ορόφου εκκένωσης, και εφαρμοστούν και τυχόν προσαυξήσεις. Η στρογγυλοποίηση γίνεται σε ακέραιες μονάδες πλάτους, δηλαδή πολλαπλάσια του 0,60μ.

Εξοπλισμός θυρών:

Σύρτες και συστήματα ασφαλίσεως (π.χ κλειδιά, μαγνητικές κάρτες, κ.ά) σε θύρες δεν γίνονται αποδεκτά μόνο από την πλευρά που εμποδίζουν την όδευση που ακολουθούν οι χρήστες για τη διαφυγή τους από το κτίριο.

Κλιμακοστάσιο Πυροσβεστών: Πίνακας 6

Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια για την κατασκευή κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα πυροσβεστών, αναφέρονται κατά περίπτωση χρήσης κτιρίου, είτε σε αριθμό υπέργειων ορόφων, είτε σε ύψος κτιρίου όπου νοείται το συνολικό πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου μετρούμενο από το επίπεδο του ορόφου εκκένωσης, είτε σε στάθμη δαπέδου (μετρούμενη από το επίπεδο του ορόφου εκκένωσης) όπου αναπτύσσεται η εν λόγω χρήση.

Στην περίπτωση εγκατάστασης κλιμακοστασίου ή ανελκυστήρα πυροσβεστών, το κλιμακοστάσιο ή ο ανελκυστήρας θα πρέπει να εξυπηρετεί όλες τις στάθμες του κτιρίου.

Για τα κτίρια εκπαίδευσης και συνάθροισης κοινού που δεν εμπίπτουν στις γενικές απαιτήσεις, είναι δυνατή η εγκατάσταση είτε κλιμακοστασίου είτε ανελκυστήρα πυροσβεστών, εφ” όσον προκύπτει από τις επιπρόσθετες απαιτήσεις. Συνεπώς, η αναφορά της παρ. 4.3 του άρθρου 4 των Ειδικών Διατάξεων ισχύει διαζευκτικά.

Στην περίπτωση απαίτησης κλιμακοστασίου πυροσβεστών, το πλάτος αυτού (0,90 μ.) αθροίζεται στο σύνολο της απαιτούμενης κατακόρυφης παροχής και μπορεί να καταμενηθεί κατά την κρίση του μηχανικού σε ένα ή περισσότερα κλιμακοστάσια. Σε κάθε περίπτωση, το κλιμακοστάσιο πυροσβεστών πρέπει να ορίζεται στην μελέτη και να έχει το ελάχιστο αναφερόμενο πλάτος.

Το πατάρι και η σοφίτα όπως ορίζονται στην αρχιτεκτονική μελέτη δεν προσμετρώνται ως όροφοι, όπου στον κανονισμό ορίζεται αριθμός ορόφων. Παρ” όλα αυτά, ως χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης, λαμβάνονται υπόψη ως τμήματα του υποκείμενου ορόφου για τον υπολογισμό του μήκους απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, του θεωρητικού πληθυσμού, κ.λ.π.

Για τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ των εξόδων κινδύνου σύμφωνα με τα σχήματα 8, 9 και 10, η διαγώνιος λαμβάνεται στο σύνολο της κάτοψης του ορόφου, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων.

Άρθρο 6: Δομική Πυροπροστασία

Στην περίπτωση κτιρίων με περισσότερους του ενός ορόφους, στα οποία οι όροφοι είναι διαχωρισμένοι και εκκενώνονται οριζόντια σε διαφορετικό επίπεδο εκκένωσης λόγω κλίσης εδάφους, οι όροφοι αυτοί μπορούν να εξεταστούν ανεξάρτητα για την εφαρμογή των ορίων πυροδιαμερισματοποίησης και λοιπών απαιτήσεων του κανονισμού, πλην του δείκτη πυραντίστασης των κρίσιμων φερόντων δομικών στοιχείων τα οποία θα έχουν τον δείκτη που αντιστοιχεί στο συνολικό ύψος του κτιρίου. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων αυτών, μέσω πυροπροστατευμένων κλιμακοστασίων, όμως θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος αριθμός εξόδων κινδύνου – τελικών εξόδων στον εκάστοτε όροφο εκκένωσης.

Διευκρινίζεται ότι το εδάφιο «Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για μη φέροντα δομικά στοιχεία και υλικά.» της παρ. 6.3 του άρθρου 6 του π.δ. 41/18 αποτελεί συνέχεια της τέταρτης παραγράφου «Σε ειδικές περιπτώσεις… για τις συγκεκριμένες δοκιμές Εργαστήρια» και αναφέρεται αποκλειστικά στη δυνατότητα προσδιορισμού του δείκτη πυραντίστασης ή άλλων ιδιοτήτων πυροπροστασίας και των μη φερόντων δομικών στοιχείων, όπου δεν διατίθενται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, με βάση πρότυπες δοκιμές από διαπιστευμένα Εργαστήρια.

Τα υλικά επικάλυψης του εξωτερικού κελύφους των κτιρίων, πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις οροφής, δεν συνιστούν φέροντα δομικά στοιχεία και συνεπώς δεν εξετάζονται ως προς την ικανότητά τους να φέρουν τα φορτία για τα οποία προορίζονται, για ένα χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το δείκτη πυραντίστασης για κάθε χρήση κτιρίου.

Επισημαίνεται ότι στον κανονισμό αναφέρονται οι προϋποθέσεις μονώροφων ανεξάρτητων κτιρίων βοηθητικής χρήσης που εξαιρούνται από την απαίτηση πυραντίστασης και ενδεικτικά παραδείγματα είναι: φυλάκια, κιόσκια, οικίσκοι, λυόμενες κατασκευές, μικρές αποθήκες βοηθητικής χρήσης κλπ.

Στον πίνακα 8 διευκρινίζεται ότι το κριτήριο της ακεραιότητας (R) για αυτοφερόμενες επικαλύψεις στέγης ζητείται στην περίπτωση που οι επικαλύψεις δεν εδράζονται σε άλλα στοιχεία που αποτελούν φέροντα οργανισμό.

Επικίνδυνοι χώροι:

Για να θεωρηθούν ως επικίνδυνοι οι χώροι που αναφέρονται στην κατηγορία Α και Β, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των επικίνδυνων χώρων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού, δηλαδή:

α) να είναι χώροι υψηλού βαθμού κινδύνου τα περιεχόμενα των οποίων παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυσης θερμότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης,ή/και

β) να είναι χώροι που λόγω υψηλής εκγατεστημένης ισχύος έχουν αυξημένο κίνδυνο έναρξης φωτιάς. Για παράδειγμα η αναφορά του κανονισμού σε μηχανοστάσια, λεβητοστάσια, κ.λ.π αφορά χώρους όπου συγκεντρώνεται κεντρικά μηχανολογικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, συνεπώς δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία μεμονωμένες συσκευές οι οποίες βάσει ειδικών διατάξεων επιτρέπεται να είναι σε άμεση επικοινωνία με χώρους κύριας χρήσης των κτιρίων (π.χ. επιτοίχιοι λέβητες φυσικού αερίου, λέβητες με ισχύ κάτω των 25 KW, κ.λ.π).

Οι χώροι κεντρικών μαγειρείων, κεντρικών αποθηκών και πλυντηρίων της χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», που έχουν επιφάνεια έως και 50 τ.μ, εντάσσονται στους επικίνδυνους χώρους της κατηγορίας Α, ενώ όσοι υπερβαίνουν τα 50 τ.μ. εντάσσονται στους επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β. Σχετικά με την αναφορά του πίνακα 12 για τους θαλάμους διανυκτέρευσης και τους χώρους διημέρευσης σε μονάδες διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων και σε ψυχιατρικές νοσηλευτικές μονάδες, η απαίτηση της πυροδιαμερισματοποίησης αναφέρεται στην περιοχή που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω χώροι και όχι έκαστος εξ” αυτών.

Πυροδιαμερισματοποίηση:

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος ενός πυροδιαμερίσματος, πλην των φερόντων δομικών στοιχείων, εφόσον αποτελούν τμήματα του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου (π.χ εξωτερικοί τοίχοι, κουφώματα, στέγες, κ.λ.π) εφαρμόζουν τον κατά περίπτωση δείκτη πυραντίστασης του πίνακα 15 αναλόγως της απόστασης από όρια οικοπέδου – γηπέδου ή όμορα κτίρια.

Στον πίνακα 1 η αναφορά σε υπέργειους ορόφους άνω των 21 μέτρων αναφέρεται σε χρήση με στάθμη δαπέδου άνω των 21 μέτρων από τον όροφο εκκένωσης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διαχωρισμένων χρήσεων, θα πρέπει να ελέγχονται τα δομικά στοιχεία στο κοινό τους όριο με βάση τον πίνακα 10.

Διαφορετικές ιδιοκτησίες εντός του ιδίου κτιρίου οι οποίες δεν είναι διαχωρισμένες, δεν είναι υποχρεωτικό να διαχωρίζονται πυράντοχα, πλην της περίπτωσης των κατοικιών.

Αναφορικά με την παρ. 6.6.1, διευκρινίζεται ότι εφόσον από τις ειδικές διατάξεις επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης σε όλο το κτίριο, αυτό θα πρέπει να συνδέεται με το άνοιγμα κουφώματος εξαερισμού που εγκαθίσταται στον υψηλότερο όροφο του κτιρίου πλησίον του κλιμακοστασίου, όταν απαιτείται. Η ανωτέρω επισήμανση θα γίνεται τόσο στην μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, όσο και στην ενεργητική.

Επίσης, στον πίνακα 11 για τον έλεγχο της απαίτησης κατασκευής πυροπροστατευμένου προθαλάμου, στην έννοια του ορόφου περιλαμβάνονται υπέργειοι και υπόγειοι όροφοι, εκτός και ορίζεται διαφορρετικά για την ειδική χρήση του κτιρίου.

Απαίτηση συστήματος απαγωγής καυσαερίων – θερμότητας (παρ. 6.6.8) απαιτείται σε κάθε υπόγεια στάθμη με συνολική επιφάνεια άνω των 200 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή δύναται να αφαιρούνται οι επιφάνειες επικίνδυνων χώρων κατηγορίας Β, για τους οποίους έχουν ήδη ληφθεί πρόσθετες απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Ως προς την παρ. 6.7 για την ενότητα «απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά» έχει γίνει τυπογραφικό λάθος στη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και η σωστή αρίθμηση είναι 6.8. Επισημαίνεται ότι οι επιβλέποντες μηχανικοί οφείλουν κατά την επιλογή των δομικών προϊόντων που τοποθετούν στα κτίρια να ελέγχουν τα πιστοποιητικά δοκιμής τους, ώστε να πληρούν τις οριζόμενες απαιτήσεις της μελέτης πυροπροστασίας. Ειδικά για τις απαιτήσεις επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας ελέγχεται η συμβολή στην ανάφλεξη – καύση, η συμβολή στην παραγωγή καπνού και η συμβολή στην παραγωγή φλεγόμενων σωματιδίων.

Σημειώνεται ότι στον πίνακα 15, η σωστή υποσημείωση που αναφέρεται στο ποσοστό ανοιγμάτων της περίπτωσης γ) είναι η (3) η οποία εκ παραδρομής αναγράφεται ως (4).

Άρθρο 7: Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας

Για τον καθορισμό των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, δεν θα πρέπει να συγχέεται η πυροδιαμερισματοποίηση μίας χρήσης με την περίπτωση που δύο ίδιες και λειτουργικά αυτοτελείς χρήσεις λετιουργούν στο ίδιο ή σε άλλο επίπεδο του κτιρίου. Για παράδειγμα σε όροφο που υφίστανται περισσότερα του ενός καταστήματα, τα οποία είναι διαχωρισμένα μεταξύ τους κατά την παρ. 4.2.2, κάθε καταστημα λαμβάνει τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που αναλογούν στην επιφάνειά του, ενώ στην περίπτωση που ένα κατάστημα λόγω της επιφανείας του πρέπει να χωριστεί σε πυροδιαμερίσματα, τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας προκύπτουν βάσει της συνολικής επιφάνειας της χρήσης του καταστήματος και όχι της επιφάνειας έκαστου πυροδιαμερίσματος ακόμα και εάν διαθέτει τις δικές του τελικές εξόδους.

Η αναφορά της περίπτωσης β της παρ.1 σε λήψη των δυσμενέστερων μέσων πυροπροστασίας κάθε χρήσης για το σύνολό του, προϋποθέτει και τον έλεγχο της συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνει η κάθε χρήση.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά της παρ 7.2.α δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις χώρων στάθμευσης χωρίς πληρότητα για τους οποίους λαμβάνονται τα ενεργητικά μέσα του άρθρου 11. Η περίπτωση γ της παρ. 1 αφορά αποκλειστικά χρήσεις που βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους. Στο σχήμα3 παρατίθενται παραδείγματα κτιρίων πολλαπλών χρήσεων για την επιβολή των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

Ως προς την παρ. 7.2.1.γ, διευκρινίζεται ότι η απαίτηση τοποθέτησης πυροσβεστήρων οροφής σε λέβητες με θερμική ισχύ

Στην παράγραφο 7.4 τονίζεται η σημασία της πρόληψης και αναφέρονται ενδεικτικά ενέργειες για τις οποίες θα πρέπει οι χρήστες των ακινήτων να φροντίζουν να τηρούνται. Αντίστοιχες ενέργειες αναφέρονται και στα ειδικά άρθρα των επιμέρους χρήσεων του π.δ./τος, ενώ ισχύουν παράλληλα και προληπτικά μέτρα διατάξεων πυροπροστασίας ειδικών εγκαταστάσεων που διέπονται από σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (π.χ βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων ή πετρελαιοειδών προϊόντων, κ.λ.π).

Στην επιφάνεια της χρήσης η οποία λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται όλοι οι κλειστοί χώροι κύριας και βοηθητικής χρήσης που την εξυπηρετούν. Συνεπώς, τυχόν κοινόχρηστα πυροπροστατευμένα κλιμακοστάσια δεν υπολογίζονται στην επιφάνεια της χρήσης.

Όταν από ειδική νομοθεσία αρμόδιου για τη λειτουργικότητα κτιρίων φορέα επιβάλλονται μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που διαφοροποιούνται από τα οριζόμενα στο π.δ. 41/18, αυτά εγκαθίστανται επιπρόσθετα χωρίς να αίρουν τις απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων. Στην περίπτωση μη τήρησης των επιπρόσθετων απαιτήσεων, ακολουθούνται οι περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεις καθώς και οι τυχόν κυρώσεις από τον αρμόδιο φορέα. Οι κυρώσεις του άρθρου 3 του κεφαλαίου Γ επιβάλλονται μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα και μέσα του π.δ. 41/18 δεν έχουν εφαρμοστεί.

Άρθρο 8: Πρότυπα – Τεχνικές Προδιαγραφές – Πιστοποιητικά

Επισημαίνεται ότι μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί αρχείο με τα πιστοποιητικά υλικών και δομικών στοιχείων που εγκαταστάθηκαν σε αυτό κατά την κατασκευή του, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης των απαιτήσεων της μελέτης πυροπροστασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον απαιτηθεί.

Κεφάλαιο Β’: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 1: Κατοικία

Έχουν ενσωματωθεί προληπτικά μέτρα υπό μορφή επιτρεπόμενων και απαγορευμένων ενεργειών, τα οποία έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις χρήσεις κτιρίων. Σε κτίρια κατοικιών, κάθε αυτοτελής κατοικία πρέπει να διαχωρίζεται πυράντοχα από τις όμορες ιδιοκτησίες. Τυχόν απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την εν λόγω χρήση.

Στην περίπτωση κτιρίων πολλαπλών χρήσεων στα οποία υπάρχουν χρήσεις κατοικίας, τυχόν οριζόντιες κοινές οδεύσεις που εξυπηρετούν και την κατοικία πρέπει να είναι πυροπροστατευμένες από την κατοικία μέχρι την έξοδο κινδύνου στο πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο και να διαθέτουν τον δυσμενέστερο δείκτη πυραντίστασης από τις αντίστοιχες εμπλεκόμενες χρήσεις του ορόφου.

Άρθρο 2: Προσωρινή διαμονή

Κτίρια φοιτητικών εστιών εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Φοιτητικές εστίες με λιγότερες από είκοσι κλίνες εμπίπτουν στην κατηγορία κατοικιών.

Άρθρο 3: Συνάθροιση Κοινού

Σε χώρους διεθνούς διακίνησης επιβατών (π.χ λιμάνια) εφ” οσον υπάρχει ελεγχόμενη διακίνηση αποσκευών και επιβατών, είναι δυνατή η εφαρμογή των πληθυσμών που αναφέρονται για τη χρήση αεροδρομίων.

Όπου γίνεται αναφορά σε πάγκους νοείται ότι είναι μόνιμης κατασκευής.

Αυτοτελείς υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού με πληθυσμό κάτω των 50 ατόμων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και ως εκ τούτου δεν απαιτείται σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας. Στην περίπτωση που στο ίδιο κτίριο λειτουργούν χώροι συνάθροισης κοινού οι οποίοι αποτελούν διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και δεν είναι διαχωρισμένες κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2.2.ιι του άρθρου 4, αθροίζονται οι πληθυσμοί τους ανεξαρτήτως εάν διαθέτουν ή όχι πληρότητα προκειμένου να εξεταστεί εάν συνολικά το κτίριο διαθέτει την πληρότητα της συνάθροισης κοινού. Στην περίπτωση που ο συνολικός πληθυσμός τους υπερβαίνει τα πενήντα άτομα, εξετάζονται από άποψη παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, εφαρμόζεται το άρθρο 7. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση άλλων χρήσεων που εξετάζονται ως προς την πληρότητά τους.B2Green

Άρθρο 4: Εκπαίδευση

Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ δεν εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, αλλά εξετάζονται με τις διατάξεις της κατηγορίας Ε1 του άρθρου 5 του π.δ. 41/18.

Άρθρο 5: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Τα κέντρα ημερήσιας υγείας αυτισμού εμπίπτουν στην κατηγορία Ε1 των κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5.1, πρέπει να προηγηθεί αμφισβήτηση της κατηγοριοποίησης της μονάδας από τις κατά νόμον αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της πολεοδομκής νομοθεσίας, τις κατά τόπους Υ.ΔΟΜ και τις οικείες ΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στην παρ. 5.5.6 διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής δεν αναγράφονται στην περίπτωση γ οι χώροι υποκατηγορίας Ε3.

Άρθρο 9: Βιομηχανία – Βιοτεχνία

Στην περίπτωση των κτιρίων αυτών εμπίπτουν και γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό λόγω παραγωγικών – μεταποιητικών διαδικασιών. Οι χώροι παραμονής ζώων εξετάζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 εφόσον πρόκειται για κτίριο. Τυχόν στέγαστρα στα οποία γίνεται αποθήκευση εξετάζονται μόνο ως προς τις απαιτήσεις ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με την παρ. 10.5.3.2 του άρθρου 10 του κανονισμού.

Άρθρο 10: Αποθήκευση

Οι κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 είναι ενδεικτικές και οι αποθήκες μπορούν να κατατάσσονται σε διαφορετική κατηγορία επικινδυνότητας ευμενέστερη ή δυσμενέστερη από την αναφερόμενη στο π.δ., ανάλογα με τη φύση των προϊόντων που αποθηκεύονται σε αυτές ή μετά από υπολογισμό του πυροθερμικού φορτίου.

Κατ” αντιστοιχία με τα αναφερόμενα για κτίρια βιομηχανίας του πίνακα 3 της παρ. 5.3.1, ως πληθυσμός μπορεί να λαμβάνεται αντί του θεωρητικού ο πραγματικός, όπως δηλώνεται στον αρμόδιο φορέα. Σημειώνεται οι αποθήκες κατατάσσονται και κατ” αντιστοιχία του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α Φ15/1589, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 11: Στάθμευση Αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

Διευκρινίζεται ότι στους χώρους στάθμευσης κάτω των έντεκα θέσεων εγκαθίσταται υποχρεωτικά απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

Στην περίπτωση που χώροι στάθμευσης χωρητικότητας έως 10 θέσεων αποτελούν συμπληρωματική χρήση μίας κύριας, η επιφάνειά τους δεν προσμετράται στο σύνολο της επιφάνειας της κύριας χρήσης για την επιβολή των ενεργητικών μέσων πυροπροστασίας, δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί μελετώνται από ενεργητικής απόψεως σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Για την περίπτωση χώρων στάθμευσης που έχουν πληρότητα, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί εμπλεκομένων χρήσεων με κοινές απροστάτευτες οδεύσεις.

Κεφάλαιο Γ”

Άρθρο 1: Καταργούμενες διατάξεις

Με το π.δ. 41/18 καταργούνται τα κεφάλαια Α” και Γ” του π.δ. 71/88, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω περί μεταβατικών διατάξεων και αυθαιρέτων κατασκευών. Το κεφάλαιο Β” για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία παραμένει σε ισχύ.

Για τη διαδικασία υποβολής και ελέγχου των μελετών πυροπροστασίας ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου Β του ν.4495/11. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών, για την ενημέρωση φακέλου ή και για την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, υποβάλλονται οι μελέτες πυροπροστασίας (παθητική και ενεργητική) στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικών αδειών μαζί με τις υπόλοιπες μελέτες και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που απαιτείται προσκόμιση των μελετών σε άλλες αρχές στο πλαίσιο έκδοσης άδειας λειτουργίας, χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή έγκρισης μελετών, και μέχρι να ολοκληρωθεί η διασύνδεση του συστήματος e-adeies με τα ηλεκτρονικά συστήματα άλλων φορέων, κατατίθενται αντίγραφα των μελετών από το πληροφοριακό σύστημα τα οποία φέρουν την ειδική ηλεκτρονική σήμανση. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι όταν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες ή αλλάζει χρήση το κτίριο ή τμήμα αυτού ή σε περίπτωση τροποποίησης των μελετών της αρχικής άδειας, δεν αρκεί η υποβολή μελέτης πυροπροστασίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας το οποίο απαιτείται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, αλλά πρέπει να γίνει πρώτα ενημέρωση του φακέλου της άδειας (άρθρο 42 ν.4495/11) ή να εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια (άρθρο 5 ν.4061/12, άρθρο 29 του ν.4495/11).B2Green

Εφόσον κατά τον έλεγχο της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, η μελέτη διορθώνεται και υποβάλλεται εκ νέου στο πληροφοριακό σύστημα από τον αρμόδιο μηχανικό για την ενημέρωση του φακέλου.
Εφόσον κατά τον προηγούμενο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη στην παθητική πυροπροστασία, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια υπηρεσία δόμησης, για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες.

Άρθρο 2: Μεταβατικές διατάξεις

Σε κτίρια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για έκδοση έγκρισης δόμησης προ της 1-8-2018, η μελέτη πυροπροστασίας δύναται να συντάσσεται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις εφ” όσον η άδεια εκδοθεί εντός έξι μηνών από την ισχύ του π.δ. 41/18, ήτοι 1-2-2019. Ομοίως, για αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας μετά την 1-8-2018 για τις οποίες έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ έγκριση δόμησης πριν την 1-8-2018, η μελέτη πυροπροστασίας δύναται να συντάσσεται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφ” όσον η άδεια εκδοθεί εντός έξι μηνών από την ισχύ του π.δ. 41/18 και σε κάθε περίπτωση έως και την 1-2-2019.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΦΥΛΛΗΣ

-Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση