Νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με διευκρινήσεις που αφορούν την αναγραφή του Α.Π. του Π.Ε.Α. στα μισθωτήρια

image_pdfimage_print

Έκδοση νέας εγκυκλίου με διευκρινήσεις που αφορούν την αναγραφή του ΑΠ του ΠΕΑ στα μισθωτήρια.

 - Προθεσμία 4 μηνών από σήμερα για έκδοση ΠΕΑ και καταχώρηση του ΑΠ στο μισθωτήριο και για τα παλιά μισθωτήρια, που ενώ είχαν υποχρέωση, οι ιδιοκτήτες δεν είχαν προβεί στην έκδοση ΠΕΑ (αυτό που εμφανιζόταν ως προαιρετικό στην εγκύκλιο του 2014).

- Σε μισθωμένες κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50τ.μ.), για τις οποίες η έκδοση ΠΕΑ κατέστη υποχρεωτική από 01.01.2016, δεν υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον:

  1.  η ημερομηνία σύνταξης του έγγραφου συμφωνητικού μίσθωσης, όπως αυτή καταχωρείται στο πεδίο «Ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού» της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 ή

  2. η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

- Επίσης υπενθυμίζει το πρόστιμο του κατα νόμο υπόχρεου από 1.000 εως 10.000 ευρώ.

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση