Κλειστή Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα εργαστήρια του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στην ΖΕΠ Κοζάνης»

image_pdfimage_print

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα εργαστήρια του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στην ΖΕΠ Κοζάνης» συνολικού προϋπολογισμού 74.350,00€ (59.959,68 + ΦΠΑ).

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρα 118 και 120) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. Το έργο χρηματοδοτείται α) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εις βάρος του ΚΑΕ 9722Α για το ποσό των 20.000€ και β) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πράξη: 5149482, ενάριθμος: 2021ΝΑ34600388 για το ποσό των 54.350€.

 

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση εδώ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση