ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Εγκύκλιος 18/2016 «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

image_pdfimage_print
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση