Συνεδρίαση Μ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1η συνεδρίαση Μ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιόδου 2017-2019

Θέματα συζήτησης

- Εκλογή Επιμελητή και αναπληρωτή Επιμελητή
- Προγραμματισμός θεμάτων Μόνιμης Επιτροπής