Ενημέρωση μελών – Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου

image_pdfimage_print

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας ενημερώνει τα μέλη για τα κάτωθι:

 

Σχετικά: ΠΔ 112/2012 και Ν 4712/2020 (άρθρο 34)
Σύμφωνα με το ΠΔ 112/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν 4712/2020, απαιτείται μετά από την ολοκλήρωση εργασιών εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, η σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης εργασιών από τον αρμόδιο εγκαταστάτη, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΔΑ για την σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Σας σημειώνουμε τα ακόλουθα:
- Οι Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, όπως περιγράφεται στο ΠΔ 112/2012, αποκτούν αυτοδίκαια και κατόπιν σχετικών διαδικασιών προς την οικεία αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, το επαγγελματικό δικαίωμα εγκαταστάτη βαθμίδας «εργοδηγού», απαραίτητης για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φυσικού αερίου.
- Σημειώνουμε, την υποχρέωση συμπλήρωσης στοιχείων προσωπικών,ακινήτου/ιδιοκτήτη, μελετητή και επιχείρησης/εταιρείας εφόσον υπάρχει. Επιπλέον περιγραφή εγκατάστασης και αναφορά προβλεπόμενων
φορολογικών παραστατικών. Σχετικά με στοιχεία ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης εκκρεμούν λόγω μη έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης. – Αντίγραφο της ΥΔΚΕ παραδίδεται από τον εγκαταστάτη στον μελετητή και
στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Καθώς δεν γίνεται αναφορά σχετικά με τον υπόχρεο υποβολής της ΥΔΚΕ στην αρμόδια ΕΔΑ, αυτή δύναται να υποβάλλεται από τον εγκαταστάτη ή τον ιδιοκτήτη και προαιρετικά από τον
επιβλέποντα. Στην περίπτωση υποβολής από τον επιβλέποντα, θεωρούμε σημαντική την αναφορά αυτού, περί μη ανάληψης οιασδήποτε ευθύνης για την ακρίβεια των περιεχομένων στην δήλωση προσωπικών και τεχνικών
στοιχείων.
- Προς διευκόλυνση σας, η προτεινόμενη φόρμα, προαιρετική για την συμπλήρωση σχετικής ΥΔΚΕ βρίσκεται στο www.smhbe.gr στις χρήσιμες πληροφορίες.

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση