image_pdfimage_print

Συνολικά 30 +1 αλλαγές επιφέρει στον Οδηγό του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» κοινή απόφαση των υπουργείων ΠΕΝ και Οικονομίας.

Οι νέες ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης αφορούν στους κανόνες εκταμίευσης και αποπληρωμής των δανείων, την επιδότηση των υλοποιημένων εργασιών, τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των εργασιών και τις πληρωμές, την υποβολή των δικαιολογητικών και πλήθος άλλα θέματα, ενώ εξειδικεύονται για τις μονοκατοικίες, τα διαμερίσματα και τις πολυκατοικίες.

Οι 30+1 αλλαγές

Η παρουσίαση των αλλαγών του Οδηγού Εφαρμο­γής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» έχει ως εξής:

1. «Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης άνω των 20 kW σε κτήριο (όχι κτηριακή μο¬νάδα) η ονομαστική θερμική ισχύς βάσει του δελτίου προϊόντος του συστήματος (kW) δεν μπορεί να είναι με¬γαλύτερη της ισχύος που προκύπτει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου.». (Η ρύθμιση αντικαθιστά Λ. Το εδάφιο 31 του κεφαλαίου 3 του Οδηγού Εφαρμο¬γής του Προγράμματος)
2. «Αν διαπιστωθεί ότι βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του ν. 4281 (ΦΕΚ 160Α708.08.2014), οι προμηθευτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.». (Η ρύθμιση προστίθεται Β. Μετά το εδάφιο 38 του κεφαλαίου 3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται εδάφιο).
3. «Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών. Τόσο ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός όσο και το επιμέρους σύνολο των λοι¬πών δαπανών (α, β και γ) δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα συνολικά ποσά της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών του προγράμματος. Το είδος των λοιπών δαπανών θα πρέπει να δηλώνεται προ της Υπα¬γωγής.
4. Για περιπτώσεις όπου βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του ν. 4281 (ΦΕΚ 160Α708.08.2014), οι μελετητές/ σύμβουλοι/ενεργειακοί επιθεωρητές απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και περιλαμβάνονται στην απόφαση Υπαγωγής, θα μειώνονται κατά το ανα¬λογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.». Γ.( η ρύθμιση αντικαθίστανται και προστίθεται στα εδάφια 15 και 16 της παραγράφου 4.1 του Οδη¬γού Εφαρμογής του Προγράμματος).
5. «Ο Δικαιούχος καταβάλλει τους τόκους στον χρηματο¬πιστωτικό οργανισμό μετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από τον Ωφε¬λούμενο, ο Δικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους τό¬κους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια υλο¬ποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγ¬γελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τό¬κους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, οι οποίοι πλέον βαραίνουν τον Ωφελούμενο.». (προστίθενται εδάφια Δ. Μετά το εδάφιο 16 της παραγράφου 4.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
7. «Εάν υποβληθεί εκ νέου αίτηση δανείου, το διάστημα δέσμευσης του ποσού επιχορήγησης παρατείνεται αυ¬τοδίκαια και ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ημέρες. Η ανωτέρω αυτοδίκαιη παράταση δίνεται μία (1) φορά. Επιπλέον προθεσμία δύναται να δοθεί από τον Δικαιούχο μόνον σε όσες περιπτώσεις έχουν παρέλθει άπρακτα τα άνω διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση της εν λόγω παράτασης πέραν της 10/5/2019.». ( αντικαθίστανται και προστίθενται εδάφια Ε. 16 και 17 της παραγράφου 5.2 του Οδη¬γού Εφαρμογής του Προγράμματος).
8. «Σε περίπτωση τροποποίησης των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύ¬στημα (Εντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων), κατά το στά¬διο υλοποίησης παρεμβάσεων θα δηλωθούν μόνον οι παρεμβάσεις που πραγματικά υλοποιήθηκαν (Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου) και στην υποκατηγορία που πραγματικά ανήκουν. Σε κάθε περίπτωση με τις τροποποιημένες παρεμβάσεις θα πρέ¬πει να επιτυγχάνεται ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος του Προγράμματος για την κατηγορία που αφορά η αίτηση.». (Αντικαθίσταται ΣΤ. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
9. «Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή από¬φασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολο¬κληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. κεφ. 7.4).». (Αντικαθίσταται Ζ. Το εδάφιο 21 της παραγράφου 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
10. Διαγράφεται Η. Το εδάφιο 26 της παραγράφου 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.
11. «Στις περιπτώσεις που ο Ωφελούμενος α) δεν έχει τη¬ρήσει την εγκεκριμένη προθεσμία υλοποίησης, ή β) από ελέγχους έχει διαπιστωθεί η μη εκπλήρωση των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής (επιλεξιμότητα κατοικίας, ενεργειακός στόχος, κλπ) ή γ) έχει υποβάλει δήλωση υπα¬ναχώρησης από το Πρόγραμμα, ο Δικαιούχος προβαίνει στην ανάκληση της οικείας απόφασης υπαγωγής και ενη¬μερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω του πληροφορι¬ακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.». (Αντικαθίσταται Θ. Το εδάφιο 30 της παραγράφου 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
12. «Σε περίπτωση αδυναμίας εκταμίευσης της προκατα¬βολής, το ποσό επιστρέφεται και παραμένει δεσμευμένο στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του ωφελούμενου.».(Προστίθεται Ι. Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7.1 του Οδη¬γού Εφαρμογής του Προγράμματος).
13. «Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το ποσό του δανείου που θα αναλογεί στο τελικό επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων είναι μικρότερο της προκαταβολής που έχει εκταμιευθεί, απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού προκειμένου να είναι δυνατή η εκταμίευση των λοιπών κινήτρων του προγράμματος, καθώς δεν είναι επιτρεπτή η χρήση ποσού επιχορήγησης για την αποπληρωμή του δανείου. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κε¬φαλαίων, τότε οι Ωφελούμενοι μπορούν να καταβάλουν στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλ¬λει στον ανάδοχο/ προμηθευτή. Εάν τα καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων, τότε απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της επιχορήγησης. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερ¬βάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.». (Αντικαθίστανται ΙΑ. Τα εδάφια 7 έως 9 της παραγράφου 7.1του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
14. «Στην περίπτωση που ένας ανάδοχος/προμηθευτής εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή ισοδύναμο βά¬σει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, προσκομίζει επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία.». (Αντικαθίσταται IB. To εδάφιο 26 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
15. Διαγράφεται ΙΓ. Το εδάφιο 27 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
16. «Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος του έργου παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-Α, και ο προμηθευτής των υλικών/ συστημάτων παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-B, για την ορθή εγκατάσταση/ τοποθέτηση/ εφαρμογή βάσει των προϋ¬ποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής.». (Αντικαθίσταται ΙΔ. Το εδάφιο 42 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
17. «Στην περίπτωση διαφοροποίησης από τον αιτούμενο προϋπολογισμό του ανωτέρω σημείου α), ο Ωφελούμε¬νος υποβάλλει εκ νέου δήλωση πιστοποίησης.». (Αντικα¬θίσταται ΙΕ. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 7.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
18. Διαγράφονται ΙΣΤ. Τα εδάφια 13 και 14 της παραγράφου 7.4 του Οδη¬γού Εφαρμογής του Προγράμματος.
19. «Ο Ωφελούμενος μπορεί να τροποποιήσει το συνδυ¬ασμό παρεμβάσεων με την προϋπόθεση ότι με το νέο συνδυασμό παρεμβάσεων επιτυγχάνεται τεκμηριωμένα (διαπίστωση βάσει του Β’ ΠΕΑ, με την ολοκλήρωση του έργου) ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος.». (Αντικαθίσταται ΙΖ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγρά¬φου 7.5.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
20. «Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος επιθυμεί τροπο¬ποίηση του συνδυασμού παρεμβάσεων με ταυτόχρονη αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσε¬ων ή/και των λοιπών δαπανών με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού θα πρέπει να κάνει αίτηση ανάκλησης της τρέχουσας απόφασης υπαγωγής στο Δικαιούχο και εν συνεχεία να υποβάλει εκ νέου αίτηση, με την προϋπόθεση της παρ. 5.2 ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι πόροι ανά Περιφέρεια και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.». (Αντικαθίσταται ΙΗ. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγρά¬φου 7.5.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
21. «Μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται οι παρακάτω παρατάσεις: Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, για επιπλέον διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών, από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας. Γ ια την χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο Ωφελούμενος θα πρέπει να υποβάλ¬λει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφορι¬ακό σύστημα αίτημα, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθε¬σμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης. Αίτημα τροποποίησης συνοδευόμενο με αίτημα πα¬ράτασης θα εξετάζονται ως ξεχωριστά αιτήματα και θα αξιολογούνται από τον Δικαιούχο. Παράταση πέραν των ανωτέρω προθεσμιών είναι δυ¬νατόν να εγκριθεί από το Δικαιούχο μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση πα¬ράτασης πέραν της 16/06/2023.». (Αντικαθίσταται ΙΘ. Η παράγραφος 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
22. «Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων για την οριστική υποβολή ή για την καταβολή των ωφελημάτων του προγράμματος στο τελικό στάδιο, διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, προβαίνει αντίστοιχα σε απόρριψη αίτησης ή σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλε¬κτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.». (Αντικαθίσταται Κ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
23. «Η ένσταση υποβάλλεται προς το Δικαιούχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός απο¬κλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση της απόρριψης.». (Αντικαθίσταται ΚΑ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8.3 του Οδη¬γού Εφαρμογής του Προγράμματος).
24. «Στις περιπτώσεις που, από τον παρόντα Οδηγό, προ¬βλέπεται η υποβολή έντυπων εγγράφων στο Δικαιούχο (π.χ. αίτηση του ωφελούμενου για τροποποίηση χρημα¬τοδοτικού σχήματος ή ανάκληση απόφασης υπαγωγής), ο Δικαιούχος ψηφιοποιεί τα υποβληθέντα έγγραφα και τα αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα.».( Αντικαθίσταται KB. To πέμπτο εδάφιο της παραγράφου με υπέρτιτλο «Δικαιούχος» του κεφαλαίου 9 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος).
25. Διαγράφεται ΚΓ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του Παρατήματος Ι-Α του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
26. Διαγράφεται ΚΔ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του Παραρ¬τήματος Ι-Β του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
27. Περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης: Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Πα¬ραρτήματος VIII-A του Οδηγού Εφαρμογής του Προ¬γράμματος αντικαθίσταται ως εξής: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Εκτέλεσα τις εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμ¬βάσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος για την αίτηση που αφορά στο ακίνητο με ΠΕΑ …, χρησιμο¬ποιώντας τα υλικά/συστήματα που αποστάλθηκαν με το/ τα Δελτίο/α Αποστολής … του/των προμηθευτή/ων … και αναφέρονται στην/στις από … Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις του/των ανωτέρω προμηθευτή/ων. … (4)». ΚΣΤ. Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII-B του Οδηγού Εφαρμογής του Προ¬γράμματος αντικαθίσταται ως εξής: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ι. Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύ¬σει στον/στην … με το/τα δελτίο/α αποστολής … φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για το σύνολο ή για το μέρος που αφορά στα … / δεν απαιτείται να φέρουν σή¬μανση CE(i). ΙΙ. Επιπλέον, τα ανωτέρω υλικά φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα, στο ανωτέρω δελτίο αποστολής, και στα αντίγραφα πιστο¬ποιητικών. … (4)». ΚΖ. Η υποσημείωση (ii) της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII-B του Οδηγού Εφαρμογής του Προ¬γράμματος διαγράφεται. ΚΗ. Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Πα¬ραρτήματος VIII-Γ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμ¬ματος αντικαθίσταται ως εξής: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην … με το/τα δελτίο/α αποστολής … φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για σύνολο ή για το μέρος που αφορά στα: … / δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE(i). Τα ανωτέρω υλικά φέρουν τα ενεργειακά χαρα¬κτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα, στο/ στα ανωτέρω δελτίο/α αποστολής και στο αντίγραφα πιστοποιητικών. Εκτελέστηκαν οι εργασίες που αντιστοιχούν στις πα¬ρεμβάσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος για την αίτηση που αφορά στο ακίνητο με ΠΕΑ … με τα ανωτέρω υλικά/συστήματα. … (4).». ΚΘ. Η υποσημείωση (ii) της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII-Γ του Οδηγού Εφαρμογής του Προ¬γράμματος διαγράφεται. Λ. Η ένατη περίπτωση της λίστας δικαιολογητικών του Παραρτήματος Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμ¬ματος αντικαθίσταται ως εξής: «Αντίγραφα πιστοποίησης/ σήμανση CE, όπου απαι¬τείται από τη νομοθεσία». ΛΑ. Μετά τη δέκατη τρίτη περίπτωση της λίστας δικαιο¬λογητικών του Παραρτήματος Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται το εξής δικαιολογητικό: « Υπεύθυνες δηλώσεις ν. 1599/1986 των εκδοτών πα¬ραστατικών στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό (%) που αναλογεί στο καθεστώς ΦΠΑ της έδρας του. (Για τις περιπτώσεις, όπου βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του ν. 4281 (ΦΕΚ 160Α708.08.2014), οι προμηθευτές/ ανά- δοχοι/ σύμβουλοι/ ενεργειακοί επιθεωρητές/ μελετητές απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου)».
28. Διαγράφεται ΛΒ. Το εδάφιο μετά τη δέκατη έβδομη περίπτωση της λίστας δικαιολογητικών του Παραρτήματος Χ του Οδη¬γού Εφαρμογής του Προγράμματος.
29. «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩ¬ΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ»: ΛΓ. Τα εδάφια 9 έως 11 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 4 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩ¬ΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής: «Το διάστημα των 130 ημερών παρατείνεται αυτοδί¬καια κατά 45 ημέρες στην περίπτωση που υποβληθεί ξανά αίτηση δανείου. Η αυτοδίκαιη παράταση δίδεται μία (1) φορά. Επιπλέον προθεσμία δύναται να δοθεί από τον Δικαιούχο μόνον σε όσες περιπτώσεις έχουν παρέλ¬θει άπρακτα τα άνω διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση της εν λόγω παράτασης πέραν της 10/5/2019. Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσφα¬της απόκτησης ακινήτου, μη υποχρέωσης υποβολής φο¬ρολογικής δήλωσης, ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή, πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοι¬χείων από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρε¬μότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών.». ΛΔ. Το εδάφιο 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 5 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑ¬ΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμο¬γής του Προγράμματος αντικαθίσταται και προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μετά την υποβολή αίτησης δανείου, σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσης της, ο ενδιαφερόμενος εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας έχει τη δυνα¬τότητα υποβολής νέας αίτησης δανείου ή να προχωρή¬σει προς υπαγωγή χωρίς δάνειο κάνοντας αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου. Σε περίπτωση απόρριψης οριστικά υποβληθείσας αί¬τησης από το πρόγραμμα, οι λόγοι της απόρριψης κοινο¬ποιούνται στον ωφελούμενο μέσω του πληροφοριακού συστήματος.». ΛΕ. Το πρώτο εδάφιο του βήματος με Α/Α 7 της περίπτω¬σης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προ¬γράμματος αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι και πέ¬ντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατι¬κού χρόνου υλοποίησης του έργου.». ΛΣΤ. Τα εδάφια 4 και 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 8 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩ¬ΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής: «Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κε¬φαλαίων, τότε οι Ωφελούμενοι μπορούν να καταβάλουν στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλ¬λει στον ανάδοχο/ προμηθευτή. Εάν τα καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων, τότε απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της επιχορήγησης. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερ¬βάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.». ΛΖ. Τα εδάφια 3 και 4 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 12 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕ¬ΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής: «Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για το τελικό επιλέξιμο κόστος καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/αναδόχους. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δι¬καιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών.».
30. «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»: ΛΗ. Τα εδάφια 10 έως 12 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 4 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτή¬ματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται και προστίθενται εδάφια ως εξής: «Το διάστημα των 130 ημερών παρατείνεται αυτοδί¬καια κατά 45 ημέρες στην περίπτωση που υποβληθεί ξανά αίτηση δανείου. Η αυτοδίκαιη παράταση δίδεται μία (1) φορά. Επιπλέον προθεσμία δύναται να δοθεί από τον Δικαιούχο μόνον σε όσες περιπτώσεις έχουν παρέλ¬θει άπρακτα τα άνω διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση της εν λόγω παράτασης πέραν της 10/5/2019. Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσφα¬της απόκτησης ακινήτου, μη υποχρέωσης υποβολής φο¬ρολογικής δήλωσης, ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή, πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοι¬χείων από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρε¬μότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών.». ΛΘ. Το εδάφιο 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 5 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικα¬θίσταται ως εξής: «Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότη¬τα σε κάθε χρονικό σημείο από την υποβολή αιτήματος δανείου και μέχρι την έγκριση του κι εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτηση του σε κατάσταση »προς υπαγωγή».» Μ. Το πρώτο εδάφιο του βήματος υλοποίησης με Α/Α 7 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικα¬θίσταται ως εξής: «Οι Ωφελούμενοι καθώς και ο εκπρόσωπος της πολυ¬κατοικίας υποβάλλουν δήλωση αποδοχής της συμμε¬τοχής τους στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλε¬κτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.». ΜΑ. Τα εδάφια 4 και 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 8 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικα¬θίστανται ως εξής: «Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κε¬φαλαίων, τότε οι Ωφελούμενοι μπορούν να καταβάλουν στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλ¬λει στον ανάδοχο/ προμηθευτή. Εάν τα καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων, τότε απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της επιχορήγησης. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερ¬βάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.». MB. Τα εδάφια 3 και 4 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 12 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικα¬θίστανται ως εξής: «Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για το τελικό επιλέξιμο κόστος καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/αναδόχους. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δι¬καιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών.».
31. Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’ 756/02.03.2018) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλ¬λοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση