image_pdfimage_print
 • Τι είναι το σύστημα e-Άδειες

Το e-Άδειες είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ για τον έλεγχο των αιτήσεων ΕγκρίσεωνΑδειώνΑναθεωρήσεων καθώς και της διαχείρισης αυτών, σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4495/17.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων είναι ισχυρή και επιφέρει όλες τις νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις.

 • Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε/παραποιήθηκε κατά την μεταφορά.

 • Ποιος είναι ο ρόλος της ψηφιακής υπογραφής στο e-Άδειες

Με την έναρξη λειτουργίας του e-Άδειες, το ψηφιακό πιστοποιητικό θα χρησιμοποιείται για την είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα εξουσιοδοτημένων μηχανικών ή νομικών προσώπων, αλλά και την ψηφιακή υπογραφή αρχείων μορφής pdf όπου προβλέπεται.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από το ΤΕΕ για την πιστοποίηση του ως χρήστη που διαθέτει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με χρονοσήμανση κατά την κείμενη νομοθεσία.

 • Έχω εταιρεία. Πόσα token πρέπει να προμηθευτώ;

Στο νέο σύστημα e-Άδειες έχουν δικαίωμα πρόσβασης μηχανικοί ή νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που έχουν κάνει εγγραφή στο ΤΕΕ. Όπως και στο αντίστοιχο σύστημα αμοιβών μηχανικών, τα νομικά πρόσωπα διατηρούν τη δυνατότητα να ενεργούν ως διαχειριστές της αίτησης, ωστόσο τις μελέτες τις «υπογράφουν» – σε κάθε περίπτωση – φυσικά πρόσωπα/μηχανικοί.

Επομένως, απαιτείται να είναι κάτοχοι ψηφιακής υπογραφής, τόσο το νομικό πρόσωπο (ως διαχειριστής αίτησης), όσο και τα μέλη της εταιρείας που ενεργούν ως μελετητές ή επιβλέποντες των επιμέρους εργασιών.

 • Πως μπορώ να αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), παρέχει την δυνατότητα στον μηχανικό να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης. Η ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο (USB token) είναι αυτή που ορίζεται ως «ψηφιακή υπογραφή». Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την ΑΠΕΔ μέσω της πύλης Ερμής έχουν διάρκεια ισχύος τα 3 έτη.

 • Τι είναι ο Διαχειριστής μιας αίτησης

Διαχειριστής μια αίτησης είναι ο ΜηχανικόςΤεχνολόγος ή Τεχνική Εταιρεία, που υποβάλλουν και τροποποιούν την αίτηση για λογαριασμό του κυρίου του έργου και των συμμετεχόντων Μηχανικών.

 • Τι είναι η Ομάδα Έργου

Ομάδα έργου είναι το σύνολο των υπευθύνων κατά τη νομοθεσία, για την εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια επιβλέψεων. Μέλη της ομάδας επιτρέπεται να είναι Μηχανικοί πιστοποιημένοι με κωδικό πρόσβασης μέλη του Τ.Ε.Ε., Τεχνολόγοι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. ή Εταιρείες εγγεγραμμένες στο βιβλίο Τεχνικών Εταιρειών του Τ.Ε.Ε.

 • Πώς συνδέονται τα μέλη της ομάδας έργου με ένα έργο

Ο διαχειριστής που είναι επιφορτισμένος να υποβάλει την αίτηση δηλώνει ποια θα είναι τα μέλη της ομάδας έργου (μηχανικοί, τεχνολόγοι, εταιρείες). Σε αυτή τη φάση όλα τα μέλη τελούν «υπό έγκριση».

Στη συνέχεια κάθε μέλος αναζητεί τις πράξεις (αιτήσεις) που συμμετέχει, προκειμένου να εγκρίνει τη συμμετοχή του σε αυτή. Η έγκριση του αντίστοιχου μέλους της ομάδας έργου είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση.

Η αναζήτηση γίνεται στην προχωρημένη αναζήτηση με επιλογή «Αιτήσεις που συμμετέχω» όπου εμφανίζεται η λίστα των εγγραφών των πράξεων που συμμετέχει ως μέλος της ομάδας έργου. Με δεξί κλικ στην αντίστοιχη αίτηση, επιλέγεται η «Αποδοχή συμμετοχής μέλους».

 • Ποιος ανεβάζει στο σύστημα τα αρχεία μελετών και τα υπόλοιπα έγγραφα της αίτησης

Τη διαχείριση του αίτησης έχει αποκλειστικά ο διαχειριστής του έργου! Ο διαχειριστής του έργου είναι προφανώς υπόλογος (υπεύθυνος), τόσο έναντι του κυρίου του έργου, όσο και έναντι της ομάδας έργου.

 • Γιατί δεν έχουν δικαίωμα τα μέλη της ομάδας να επεξεργάζονται την αίτηση

Πιθανόν σε πρώτη ανάγνωση να φαίνεται ως περιορισμός η μη δυνατότητα διαχείρισης (επεξεργασίας) της αίτησης από του υπόλοιπους εταίρους. Ωστόσο σε δεύτερη ανάγνωση, είναι απολύτως κατανοητό ότι είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρχει μια και μόνο «αρχή». Με το τρόπο αυτό αποφεύγονται τo παιχνίδι απόδοσης ευθυνών (blame game), σκόπιμα ή μη λάθη, παραλήψεις και καθυστερήσεις. Η ευθύνη των μελών της ομάδας εντοπίζεται στο ουσιαστικό μέρος, δηλαδή στο περιεχόμενο των μελετών και των εγγράφων που (συν)υπογράφουν και όχι στις τεχνικές διαδικασίες υποβολής.

 • Ποια είναι η δικαιοδοσία της ομάδας έργου

Τα μέλη της ομάδας έργου μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο της αίτησης.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση